Friday, June 4, 2021

Post Graduate Mercy Chance Examinations by Kannur University

 ബിരുദാനന്തര ബിരുദ മേഴ്സി ചാൻസ് പരീക്ഷകൾ


19.04.2021 മുതൽ നടത്താനിരുന്ന 2013 ഉം അതിന് മുൻപുമുള്ള അഡ്മിഷൻ ബിരുദാനനര ബിരുദ (സപ്ലിമെന്ററി - മേഴ്സി ചാൻസ്) പരീക്ഷകൾ 15.06.2021 മുതൽ സർവകലാശാലയുടെ താവക്കര ക്യാംപസിൽ വച്ച് നടത്തും.


പ്രൊജക്റ്റ് മൂല്യനിർണയം / വാചാ പരീക്ഷ


ആറാം സെമസ്റ്റർ ബി. എ. സംസ്കൃതം പ്രൊജക്റ്റ് മൂല്യനിർണയം / വാചാ പരീക്ഷ 08.06.2021 ന് ഓൺലൈനായി നടക്കും. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷാകേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുക.


for more details: https://www.kannuruniversity.ac.in/en/

Saturday, April 3, 2021

ERI by Pradeepan Pampirikkunnu_ Comprehension Questions

ERI by Pradeepan Pampirikkunnu 


Readings on Kerala

Readings on Kerala (1A02ENG)

I Semester UG Common Course
Comprehension Questions:


 1. Who is Eri?

Eri, the character represents the historically downtrodden people in the Parayan community in Kerala. Eri has an inter-caste identity. He is born to a Parayan father and a Malayan mother. 


 1. Who is the narrator of the novel?

The narrator of the story is a research scholar who belongs to the Malaya caste. 


 1. Why is the character Eri important for the narrator? 

The recovery of the history of Eri is important to the narrator because he was impressed as a subaltern linguist by the legend of Eri. The narrator had heard stories of Eri from his father. 


 1. How did Eri help Raman to find his way home?

Eri applied a medicine from his duppi in his kurya to Raman’s eyes and he was able to see in the dark. 


 1. Did Rama Panikar have a good collection of books in his home library as he claimed? Why?  

Rama Panikar had claimed to have a great collection of books. However, the narrator could only find four palm leaf folders. So apparently, it wasn’t a good collection as he claimed. 


 1. Why did the father use the phrase “white cloth” to describe Eri according to the narrator?

The father told his son that Eri wears a white dress, indicating purity and cleanliness, which is a symbol of upper caste sensibility. 


 1. Describe the mode of teaching practiced by the Ezhuthassanmaar?

Ezhuthassanmaar travelled from one place to another and taught writing. They stayed in a place and taught Amaram (Amarakosham), Kavyam (Manipravalakavyangal), Enjuvadi, etc. to the children there.


 1. What did the Antharjanam want from Eri?

Antharjanam requested Eri to use magic to seduce her out of her husband’s house so that she would be excommunicated. 


 1. What happened to the Antharjanam?

Her husband, who was sixty, had passed away. She was only twenty years old and wanted to experience more from life. However, as per the tradition of the Brahmin community, she would be forced to live inside the house without any contact with the world outside for the rest of her life. 


 1. Why did Eri decline the request of the Antharjanam?

Eri declined the request of the Antharjanam because he believes that it is impossible to live together without love. He said that he lives his life with a sense of justice and God has no role in it. The anguish suffered by the Parayan community is the reality of his home. He asks her forgiveness before leaving her there.


 1. Who was Iringal Kanara Panikkar?


Iringal Kanara Panikkar was a skilled manthravadi. He was also a vaidyan who knew the Sanskrit language. He was an expert in podiatry and the treatment of fits. 

Curing Caste by Sahodaran Ayyappan_ Comprehension Questions

Curing Caste by Sahodaran Ayyappan_ Comprehension Questions


Readings on Kerala
Readings on Kerala (1A02ENG)

 • I Semester UG Common Course 


Comprehension Questions:

 1. What, according to the author, are the two types of cures for the caste disease?

Sahodaran Ayyappan suggests two cures for the caste disease: one is applied from the outside and the other is from the inside. 

 1. Why are external ointments not effective for the caste disease? 

The cures that are only applied externally leave the real causes of the caste problem unsolved. External ointments or solutions applied outside are short-lived. 

 1. What are the symptoms of caste disease according to sages? 

According to sages, hate, gossip, and nationalist rhetoric are symptoms of inwardly drawn caste disease. These symptoms exist dormant in the collective psyche of society. 

 1. Explain the phrase “hate rhetoric”. 

Hate rhetoric is hate speech. Individuals who nurture caste- bias are prone to become successful as politicians who rally masses in the name of caste and hate speech. Politicians exploit caste disease to gather support and secure power. 

 1. How do those who have faith in caste glorify caste? 

Those who have faith in caste glorify caste by equating caste with truth, morality and divinity. For them, breaking caste is forbidden and living casteless in a society is a cause of shame. 

 1. Whom does the “medico” in the poem represent?

The term “medico” indicates a physical or doctor, which here means the doctors who treat society, the social reformers. 

 1. What is meant by the word “dogma”?

The term dogma means blind faith of unquestioned belief. Ayyappan speaks about the importance of exterminating the dogmas of caste in the poem “Curing Caste”.  

 1. What happens when the dogmas and conventions of caste change? 

When change occurs in dogmas and conventions of caste, human beings can appreciate each other fully. 

 1. What is the power gained by those who are cured of the caste disease?

Only those who are completely cured of the caste disease can observe the defects and qualities of a person.

 1. Mere intelligence and learning are not sufficient to gain full human potential. What else is needed? 

Without getting rid of caste, according to Ayyappan, no result shall be obtained by mere intelligence or learning.


Monday, February 1, 2021

SYLLABLE STRUCTURE AND WORD STRESS

 Definition:


Syllable Structure

Based on the number of syllables in a word, they can be divided into monosyllabic, disyllabic, and trisyllabic words, etc. 


Word Stress

A very important feature of spoken English. If a word has more than one syllable, all the syllables are not equally prominent, one of the syllables is more prominent than the others. That syllable is said to receive stress.  Thursday, January 28, 2021

Brandon Sanderson Live Signing Session: Advice for Writers

 

This morning, I stumbled upon a live signing session by one of the best selling authors of the fantasy genre, Brandon Sanderson. The American writer also dabbles in science fiction, and his books find readers across the world. 


Here is his advice for writing, which he delivers during one of his live book signing sessions. He conducts these sessions online, on Youtube, often. This one is the twenty-sixth live book signing session.  


Tuesday, January 26, 2021

E BULL JET: The Secrets of a Successful Vlog#VlogReviews: Episode 3


To nictate while watching their videos is sacrilegious. Every second of their video content brims with clarity, energy, the spirit of adventure and foremost of all, positivity. E BULL JET is one of the most sought after Youtube channels in India, owned by brothers Ebin and Lipin, from Iritty, Kannur of Kerala state. E BULL JET introduced the concept of van life in India. Their videos are usually uploaded daily, by nine at night. Therefore, by the time this review appears on my blog, the video we discuss has become a day old and perhaps even older. On 22 January 2021, E BULL JET released a video, which was more than one hour of length and had a story that no other vlogger in India could tell. 


The video showed the brothers journeying through the risky mountainous regions of Sikkim. This area is currently shrouded in a thick coat of snow. They drive up the mountains to reach the place known as ‘zero-point’ with Napoleon, their Force Traveller, their very own house-van. For the first time in the world, a vehicle has become well known in a pet name. 


The E Bull Jet enjoys a phenomenal fan-following inviting, often the envy and criticism from peers from the YouTube vlogging community, especially in Kerala. While many stories of how the obstreperous fans of E Bull Jet rummage the peaceful existence of vloggers are rampant on the internet, unspeakable acts of vengeance are also seen against the E Bull Jet brothers and their vehicle Napoleon. Many elite vloggers from Kerala are often seen levelling their scathe of criticism against the style of vlogging and the unruly fan-following of the titular brothers. Recently, these criticisms took a turn with a prominent vlogger. He chastised the negativity in the titles used by the van-life brothers in their videos. 


It is also a matter of interest to closely observe the genre of the vloggers who condemned E Bull Jet van-life brothers. By unearthing the connection between the criticisms and the vocational inclination of the critics one may comprehend the secrets of success of E Bull Jet.


All vloggers who lambasted the style of video-titles by E Bull Jet are either travel vloggers or wannabe van-life vloggers. Thus it can be surmised that these criticisms are nothing more than professional rivalry, aimed to please a few jealous. One of these criticisms focuses, as I mentioned earlier, on the negative titles. The prominent vlogger criticizes the van-life brothers by admonishing their practice of devising titles that reflect negative outcomes, yet ‘contrary’ to the content of their videos. Therefore, he calls these titles misleading. This is another way of saying that even though their titles may read luring with some tint of sensationalism with ample doses of negativity, their content always carries a positive message. This also shows that E Bull Jet brothers are also versatile in creating captivating titles for their videos. 


Another opprobrium levelled against E Bull Jet is that they claim to be the first van-life in India. The criticism is raised by another van-life team indirectly with an affirmation that they are in fact the inaugurator of van-life in India. Being the actual founding fathers of van-life in India, the E Bull Jet brothers strongly expressed their disagreement in one of their widely circulated retorts on their YouTube channel. The second most important element of the success of E Bull Jet, therefore, is the finding of a niche audience- the van-life. Their content exclusively satisfies those who desire to watch lifestyle videos on van life. Also, with the adventurist element, the videos are fun to watch for all those who intend to have a good time. The length of their videos is another factor that lets the viewer immerse into their content thereby resulting in a longer watch time for the YouTube channel.  


Combining these mantras into their equation, the E Bull Jet makes exhilarating videos and lived visuals of adventure. The video released on 22 January 2021 deserves to be defined as the perfect start to a new year full of adventure, beauty, and appreciation for the good things in life. The snowy areas in Sikkim are a tough arena to travel, especially if you are taking a big van like Napoleon, the Force van the brothers are using. The tires of Napoleon often skidded on the slippery snow, and it gave the impression that impending doom was following the two brothers. Brothers Ebin and Lipin were not alone on this journey. They had two other vloggers to their company. What marked this journey as particularly attractive is the spirit of positivity exuded by E Bull Jet even while fencing with the most hopeless of challenges. There were occasions when all their planning to drive the van out of a snowy snare failed miserably, and the rescue driver they had taken with them was also petrified at the confrontation of the challenges. 


The wisdom imparted by the E Bull Jet brothers on life and journey during their video was truly inspiring, especially considering the fact they barely completed their school education. Lived experience is the true essence of what they try to communicate with the world. And in this manner, they communicate with a larger audience who are young and do not have time to read heavy toms to satiate their hunger for adventure or wisdom. This niche makes E Bull Jet as an all-time favourite of all generations of people, a strategy so subtle yet evident that unfortunately many vloggers in Kerala are unable to comprehend.